ПОГОДЖЕНО:

Педагогічною радою школи

Протокол № від 31.08.2022

Директор школи

Людмила ШЕВЧУК

_____________

31.08.2022р. .

РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ

Богданівського

навчально – виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -дошкільний навчальний заклад

(ясла – садок)»

імені Катерини Білокур

Яготинської міської ради

на 2022-2023 навчальний рік

АДМІНІСТРАЦІЯ

Директор закладу – Шевчук Людмила Анатоліївна

Заступник директора з НВР - Шеповалова Оксана Миколаївна

Заступник директора з ВР – Мороз Вікторія Вікторівна

Педагог – організатор –Бондарєва Надія Михайлівна

Вступ

Інноваційна за змістом і характером динаміка світових тенденцій розвитку освітніх процесів вимагає від України вибору випереджальної моделі подальшого поступу та мобілізації освітніх ресурсів в умовах виклику всесвітньої пандемії COVID-19. Масштабність і новизна історичних викликів ХХІ століття обумовлюють необхідність прогнозування інноваційного розвитку середньої освіти, забезпечення кардинальних змін у змістових, технологічних, управлінських домінантах, спрямованих на виховання конкурентно спроможної, соціально мобільної особистості. Важливо перейти від школи, яка дає дітям знання у звичайних умовах, до школи, яка вчить здобувати знання та набувати ключових компетентностей в умовах дистанційного навчання.

Нова українська школа — це школа для життя у XXI столітті. Освітянські реформи на сучасному етапі розглядають учня як особистість - інноватора, що володіє ключовими компетентностями. Це – особистість проінформована, обізнана у певних питаннях, вміє орієнтуватися та адаптуватися до нових викликів часу. Важливо в нинішньому часі виховувати молодь на загальнолюдських цінностях, навчити її критично мислити, щоб захиститися від непотрібної та негативної інформації, переосмислювати все, до чого доторкається дитяча цікавість, з огляду на те, як це вплине на їх життя та здоров’я.

У 2021 – 2022 навчальному році освітня діяльність у ЗЗСО здійснювалася відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту» , «Про загальну середню освіту», Національної стратегії розвитку освіти, Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти України», нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти, Концепції нової української школи, чинних законодавчих та нормотивно-правових документів, спрямована на реалізацію державних, регіональних і районних програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів, на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти.

Головним завданням навчального закладу є забезпечення високої якості освіти та відповідності її до потреб особистості та вимог часу в умовах військового стану. Сучасному суспільству потрібна людина творча та ініціативна, відповідальний громадянин України, що має позитивне ставлення до себе та інших членів соціуму.

СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАРАНТОВАНОГО ПРАВА ГРОМАДЯН НА ЗДОБУТТЯ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

На виконання п. 3 наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних,загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів», керуючись Примірним положенням про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 №178, у відповідності до функціональних обов’язків та з метою подальшого утвердження відкритої, демократичної, державно-громадської системи управління освітою, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у закладі, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації, представляю Вашій увазі звіт про свою діяльність та підсумки роботи колективу протягом 2021/2022 навчального року.

У своїй діяльності протягом звітного періоду я як директор закладу керувалася посадовими обов’язками, основними нормативно-правовими документами, які регламентують роботу навчального закладу: Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,«Про основні засади мовної політики в Україні», Статутом школи та чинними нормативно-правовими документами у галузі освіти.

Навчальний процес

На сучасному етапі головним завданням нашого закладу є підвищення якості освіти через упровадження інновацій, сучасних підходів до оцінювання, зокрема формувальне оцінювання, само- та взаємооцінювання, дотримання основних принципів НУШ –дитиноцентризму, педагогіки партнерства, інтеграції предметів.

Протягом 2021/2022 навчального року заклад працював згідно Річного плану роботи та реалізації Освітньої програми на навчальний рік, крім того реалізувались завдання Перспективного прогнозування завдань закладу на 2020/2025 роки.

Відповідно до Закону України «Про освіту» (ст.33), Закону України «Про повну загальну середню освіту» (ст.15,38,39), Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 №988-р) у закладі створена Освітня програма, яка була розроблена на основі:

- для 1-2 класів – Державного стандарту початкової освіти (2018), типових освітніх програм (наказ МОН від 08.10.2019 № 1272);

- для 3 - 4 класів – Державного стандарту початкової освіти (2018), типових освітніх програм (наказ МОН від 08.10.2019 № 1273);

Для 5-11 класів освітній процес здійснювався відповідно до таких типових освітніх програм:

- «Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня», затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 № 405;

- «Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ

ступеня», затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 № 408 (у редакції наказу МОН України від 28.11.2019 №1493 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 31.03.2020 № 464)

За останні три роки контингент учнів у нашій школі перебуває в межах 119 – 121 учні. На даний час до 1 класу зараховано 6 дітей.

У зв’язку із запровадженням карантинних обмежень та початком збройної агресії російської федерації на Україну цей навчальний рік був особливим і в організації і проведенні освітнього процесу. Навчання проходило як очно так і з використанням дистанційних форм. Варто зазначити, що майже половину навчального року всі навчальні заняття проходили за розкладом в синхронному режимі з використанням платформи GoogleMeet, Zoom, використанням різноманітних месенджерів. Дистанційним навчанням було охоплено 100 % учнів (деякі учні працювали за межами України).

Особлива увага приділяється вивченню учнями української мови як державної. Головним завданням є підготовка мовно-грамотної людини з високим рівнем комунікативної компетентності. Тому за рахунок варіативної складової у 2021/2022 навчальному році було збільшено кількість годин на вивчення української мови в 1 – 4,8,10 класах по 1 год., у 5-7 класах по 0,5 год. Учителі української мови використовують додатковий час для підготовки учнів до участі у конкурсах, складання ДПА та ЗНО.

У 10 класі виділено 1 годину для вивчення математики з метою якісної підготовки до ДПА у формі ЗНО, яке з 2021року є обов’язковим.

Організовано роботу 2 гуртків, до участі в яких залучено 50 учнів: «Пізнаємо рідний край» ( керівник Бондарєва Н.М) та « Юні музеєзнавці» (керівник Шеремет О.П)

У 2021/2022н.р. навчався 121 учень та 36 вихованців.

Оцінювання учнів 1 - 4 класів проводилося вербально.

Середній кількісний показник рівня навчальних досягнень учнів 5 – 11 класів такий:

- Високий рівень - 9 учнів ( 12 %);

- Достатній рівень - 22 учні ( 30 %);

- Середній рівень - 32 учні ( 44 %);

- Початковий рівень - 10 учнів ( 14 %).

Цього року школу закінчили з високими балами і нагороджені Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні»:

учениці 5 класу Литвиненко Ілона та Романенко Ангеліна,

учениця 8 класу Косяченко Дар’я,

учениці 10 класу Коротенко Вікторія, Стародубець Анна та Клос Анастасія.

На підставі річного оцінювання учнів 9 класу свідоцтва з відзнакою отримали 3 учениці: Гайдай Анастасія, Кучма Ольга та Остапець Аліна.

Аналіз якісного складу та

освітнього рівня педагогічних працівників

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Типового положення про атестацію педагогічних працівників», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550 у 2021/2022 навчальному році здійснювалась курсова перепідготовка при Київському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів. Курсова перепідготовка здійснювалася відповідно до графіка, який складається на кожний рік та затверджується педагогічною радою. Згідно з Порядком підвищення кваліфікації педагогічних працівників курсову перепідготовку потрібно проходити щороку. Атестація педпрацівників здійснювалася відповідно до перспективного плану атестації педагогічних кадрів з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу.

У 2021-2022 н.р. атестувалося 3 учителі:

- Остапець О.О, учитель інформатики та трудового навчання , атестувався на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії»,

- Мороз В.В., вихователь , атестувалася на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії»;

- Шеремет М.В., учитель музичного мистецтва, музичний керівник атестувався на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» ( атестація вчителя перенесена на наступний рік , згідно Листа МОН № 1/3454-22 від 15.03.22 року

«Про перенесення атестації педагогічних працівників у 2022 році»)

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок про можливість проведення освітнього процесу на високому рівні.

У 2021/2022 навчальному році у закладі працював 21 педагогічний працівник, 3 сумісники і 1 бібліотекар.

На кінець навчального року якісний склад педагогічного колективу становить:
спеціаліст вищої категорії – 15 учителів, що становить 60%

спеціаліст першої категорії - 2 учителі,що становить 8 %

спеціаліст другої категорії - 4 учителі, що становить 16%

спеціаліст - 4 учителі , що становить 16%.
3 педагогів школи мають звання «старший вчитель» - вчитель початкових класів Романенко І.В., вчитель української мови і літератури Шеремет О.П та вчитель географії Поливанчук С.Ф. звання « учитель- методист» має вчитель української мови та літератури Яблонська Л.В.

Обдарована дитина

Педагогічний колектив школи упродовж року проводив роботу, спрямовану на розвиток в учнів інтересу до знань та формування творчої особистості через:

- використання інформаційних технологій, методу проектів, моделювання педагогічних ситуацій;

-виховання компетентної особистості учня для життя в інформаційному суспільстві;

- поєднання всіх видів діяльності учнів та вчителів для розвитку спільної творчості;

- формування в учнів стійких мотиваційних установок і застосування набутих знань;

- організації самоосвітньої діяльності, науково-дослідницької роботи вчителів;

- впровадження принципу органічного взаємозв’язку навчання та розвитку обдарованих дітей.

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» було затверджено план роботи з обдарованими дітьми, за яким створювалися умови для пошуку, розвитку й педагогічної підтримки талановитих дітей та підлітків, стимулювалося творче самовдосконалення учнів, самореалізація у сучасному суспільстві. Для реалізації шкільної програми з питань роботи зі здібною та обдарованою молоддю в школі створена певна система роботи: щорічно оновлюється банк даних про обдарованих дітей, з варіативної частини виділені додаткові години для підсилення української мови та математики , гуртки.

Звичайно, пандемія та воєнний стан внесли свої корективи, тому ІІ етап предметних олімпіад в 2021/2022 н.р проводився в онлайн – режимі. Традиційно, учні нашого закладу отримали призові місця з таких предметів, як математика, українська мова, біологія, правознавство, мовно – літературному конкурсі імені П. Яцика. Призерів підготували такі вчителі: Бондарєв – Чернов І.С, Торішня В.М, Яблонська Л.В, Криволап Н.Б, Шеповалова О.М та Поливанчук С.Ф.

Забезпечення організації харчування

Важливою складовою збереження здоров’я дітей є збалансоване харчування, організації якого у роботі закладу освіти надається великого значення. Харчуванням охоплено 36 вихованців, 47 учнів 1 – 4 класів та 32 учні 5 – 11 класів. Пільговим харчуванням забезпечені 3 учнів ( два учні – діти Героїв АТО та учень - сирота).

Налагоджено контроль за дотриманням на харчоблоці санітарних вимог щодо обладнання, прибирання, миття посуду, видачі готової їжі. Їдальня в належній кількості забезпечена миючими та дезінфікуючими засобами, проводиться щоденне прибирання з дезінфекцією та генеральне прибирання відповідно до санітарних правил та вимог, посуд миється із застосуванням дозволених миючих засобів.

Шкільним автобусом здійснюється підвіз 73 учнів та 3 педагогічних працівники.

Господарська діяльність

Протягом 2021\2022 н.р за рахунок спонсорських коштів Нікітченка О.І. та Пінчука О.В. було придбано систему зворотного осмосу 200G (проточна) для очищення води.

Для проведення косметичного ремонту здійснено закупівлю матеріалів для оновлення класів, їдальні, актової зали та коридорів.

Обладнано усі класні кімнати початкових класів відповідно до вимог НУШ .

Увесь заклад та бібліотеку під’єднано до високошвидкісного інтернету, а коридори, фойє, та ще 4 кабінети покрито WiFi-інтернетом.

Учителі продовжили роботу по оновленню стендів у кабінетах та коридорах.

Кожен рік виконуються капітальні та косметичні ремонти, є висновки державної санітарно –епідеміологічної служби про відповідність приміщень вимогам санітарних норм і правил, дозвіл пожежної частини, протоколи замірів опори ізоляції електромережі. Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду закладу освіти. Коридори, фойє школи поступово поповнюються новими сучасними стендами. Подвір'я школи завжди прибране, доглянуте. Силами адміністрації, педагогів, робітників адміністративно-господарчої частини приміщення та територія школи підтримується на належному санітарно-гігієнічному рівні, відрізняється чистотою та охайністю. Проводиться скошування трави на газонах, винесення і періодичне вивезення сміття з території школи.

У діяльності школи забезпечується прозорість, відкритість, демократичність управління. Важливою умовою успішної діяльності школи є чітке, конкретне планування освітнього процесу школи. Воно забезпечує цілеспрямованість у роботі всіх підрозділів, створює умови для організації роботи педагогічного та учнівського колективів, раціонального використання часу. Плануємо проведення реальних і оптимальних заходів, які можна провести і які забезпечують рівномірний ритм роботи закладу протягом року.

У 2022/2023 навчальному році заклад планує ремонтні роботи по перекриттю даху та утепленню закладу (за спонсорські кошти).

Головні завдання закладу освіти на 2022\2023 навчальний рік:

-подальша реалізація Державних стандартів загальної освіти;

-створення умов для поліпшення якості освітніх послуг, особистісної реалізації змісту освіти, індивідуалізації навчання, забезпечення практичної спрямованості освіти шляхом залучення найкращого педагогічного досвіду, розвитку й оптимального використання матеріально-технічної бази школи;

-забезпечення умов якісної підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання;

-забезпечення стовідсоткового оволодіння інформаційно-комунікаційними технологіями всіма педагогами відповідно до нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти;

-формування освітнього простору та позитивного іміджу закладу;

-створення „ситуації успіху” для кожного учня;

-створення здоров’язбережувального середовища шляхом упровадження здоров’язбережувальних технологій навчання й виховання, дотримання санітарно-гігієнічного режиму, упровадження ефективних методів впливу з метою формування в учнів та їхніх батьків цінності здоров’я, створення умов для запобігання шкідливим звичкам, дитячій бездоглядності, підлітковій злочинності;

-виявлення обдарованих учнів, створення умов для розвитку здібностей школярів, залучення їх до світових освітніх стандартів;

-формування конкурентоспроможного випускника закладу освіти в умовах глобалізації освітнього простору;

-формування у кожного учня потреби до саморозвитку та самовдосконалення;

-виховання почуття глибокого патріотизму, взаємоповаги, добра та справедливості;

-зміцнення матеріально-технічної бази школи.

Наше завдання – продовжити незворотні позитивні тенденції розвитку закладу освіти. Переконана, що спільними зусиллями наша школа буде набувати нових барв. Інакше не можна – наше надійне майбутнє народжується в якості сьогоднішньої роботи. Висловлюю всім вдячність за творчу і сумлінну співпрацю. Сподіваюся, що набутий досвід вирішення освітніх проблем забезпечить успішну практичну реалізацію завдань і викликів, які стоять перед нашим закладом.

Мета, основні напрямки методичної роботи та завдання

Богданівського НВК « ЗОШ І – ІІІ ступенів – ДНЗ

( ясла – садок)»

на 2022-2023 навчальний рік

Проблема: «Досягнення результатів навчання учнів через

підвищення професійної компетенції педагогічної праці»

Девіз: Якщо не вимірювати результати,

то не можна відрізнити успіхи від праці (Девід Осборн)

Завдання

1. Урізноманітнювати форми підвищення професійної компетенції педагогічної праці.

2. Через досягнення результатів навчання сприяти поліпшенню іміджа школи

3. Сприяти вихованню людини патріота як пріоритетної складової процесу соціалізації особистості.

4. Забезпечити теоретичні та практичні умови щодо формування позитивного іміджу.

5. Будувати атмосферу для власної творчості, створенню власної педагогічної системи вчителів.

6. Формувати в учнів свідому мотивацію до здорового способу життя.

з/п

Місяць / Зміст роботи

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Організаційні заходи,

щодо забезпечення конституційного права громадян на освіту

СЕРПЕНЬ

Ä Провести огляд навчальних приміщень із метою дотримання вимог ТБ та території школи

Адміністрація школи

Ä Перевірити особові справи учнів, які прибули. Перевірити мед.картки.

Ä Оформити наказ про зарахування учнів 1, 10 кл.

Ä Провести зустріч із учнями для уточнення контингенту.

Кл. керівники

Ä Провести розподіл навчального та додаткового навантаження.

Адміністрація школи

Ä Провести моніторинг роботи школи за навчальний рік, моніторинг складання ЗНО, ДПА (в порівнянні з попереднім навчальним роком.)

2

Організація навчально-виховного процесу.

Реалізація ведучих програм

Ä Провести педраду: «Аналіз роботи педколективу за 2021-2022 н.р. та затвердження плану на наступний навчальний рік»

Шеповалова О.М

Ä Забезпечити участь пед. робітників у серпневій конференції та у всіх формах методичної роботи.

Адміністрація школи

3

Заходи, щодо виконання програми національного виховання

Ä Спланувати й організувати роботу МО класних керівників із затвердженням плану ВР на 2022-2023 н.р.

Шеповалова О.М

Ä Провести інструктаж із організації заходів, щодо проведення Дня знань

Шеповалова О.М

Ä Підготувати та провести свято Першого дзвоника (он-лайн).

Шеповалова О.М

Бондарєва Н.М

Ä Перевірити портфоліо кл. керівників

Адміністрація

4

Система роботи, щодо реалізації варіативного компоненту

Ä Затвердити навчальний план школи

Ä Спланувати роботу спецкурсів, факультативів, курсів за вибором

Шеповалова О.М

5

Система внутришкільного контролю та управління:

кадри, фінанси, навчально–матеріальна база

Ä Провести нараду із заступником директора щодо готовності до навчально-виховного процесу.

Шевчук Л.А.

Ä Провести аналіз забезпечення учнів навчальними посібниками, підручниками, довідковою літературою.

Горбач Н.І

6

Охорона здоров’я, створення умов

для безпеки життєдіяльності учнів

Ä Перевірити проходження медичного огляду працівниками школи

Шевчук Л.А.

Ä Провести співбесіду із завгоспом школи щодо підготовки приміщень школи до роботи.

Шевчук Л.А.

Ä Отримати Акт готовності школи

Адміністрація

Ä Перевірити медичні картки першокласників та учнів, які прибули

Мед.сестра


з/п

Місяць / Зміст роботи

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Організаційні заходи,

щодо забезпечення конституційного права громадян на освіту

ВЕРЕСЕНЬ

Ä Скласти та затвердити розклад занять, погодити з ПК

Шеповалова О.М

Ä Скласти тарифікацію

Адміністрація

Ä Оновити списки працівників школи, переглянути особові справи педпрацівників.

Ä Проаналізувати працевлаштування випускників 9, 11 класів.

Ä Розпочати місячник всеобучу. Перевірити облік дітей мікрорайону школи.

2

Організація навчально-виховного процесу.

Реалізація ведучих програм

Ä Провести перевірку та затвердити всі типи планів:

· календарно-тематичні

· виховної роботи

· додбладнання кабінетів

· роботи метод. об’єднань

· педагога-організатора

· бібліотекаря

Адміністрація

Ä Скласти та затвердити графіки:

· внутрішкільного контролю

· тематичних та контрольних робіт

· предметних тижнів

· шкільних олімпіад

Шеповалова О.М

3

Заходи, щодо виконання програми національного виховання

Ä Облік учнів в алфавітній книзі

Адміністрація

Ä Підготувати та затвердити списки учнів контрольних категорій:

· сиріт та підопічних

· неповних сімей

· малозабезпечених

· чорнобильців

· багатодітних

· із девіантною поведінкою

Мороз В.В.

Ä Створити методичну раду школи, раду з профілактики правопорушень

Ä Скласти соціальний паспорт школи

Ä Провести обстеження сімей учнів контрольних категорій, скласти акти

Класні керівники

Ä Провести конференцію із вибору до Ради школи, піклувальної ради, батьківського комітету школи

Адміністрація

Ä Провести нараду при директорі з питання «Безпека в інтернеті – загальна проблема сім’ї та школи» (із батьківськими комітетами)

МО класних керівників

4

Система роботи, щодо реалізації варіативного компоненту

Ä Скласти розклад індивідуального навчання (за наявністю)

Шеповалова О.М

5

Система внутришкільного контролю та управління:

кадри, фінанси, навчально–матеріальна база

Ä Спланувати роботу Методичної ради школи, затвердити плани МО

Ä Розробити та затвердити графік вхідних контрольних робіт

Ä Оновити діагностичну карту педпрацівників, провести індивідуальні співбесіди

Ä Видати наказ про організацію атестації

Ä Оголосити конкурс на

· кращий клас року

· кращий кабінет року

· кращий кл. керівник року

· кращий учень(учениця) року

Рада школи

6

Охорона здоров’я, створення умов

для безпеки життєдіяльності учнів

Ä Оформити куточки, пам’ятки щодо ТБ

Зав.кабінетами

Ä Підготувати та затвердити акти – дозволи на роботу в кабінетах, майстернях, спортзалі

Зав.кабінетами

Ä Скласти графік чергування в приміщеннях школи

Шеповалова О.М

Ä Видати наказ про відповідальних за пожежну безпеку, ПДР та ін..

Шевчук Л.А.

завгосп

Ä Укомплектувати аптечки в мед. кабінеті, майстернях, спортзалі.

Класні керівники, зав.кабінетами

Ä Затвердити комісію з харчування, графік прийому їжі. Організувати безкоштовне харчування учнів.

Завгосп

Кухар

Шевчук Л.А.


з/п

Місяць / Зміст роботи

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Організаційні заходи,

щодо забезпечення конституційного права громадян на освіту

ЖОВТЕНЬ

Ä Організувати відвідування перших класів із метою ознайомлення з контингентом учнів та виконання необхідних вимог

Шеповалова О.М

Шевчук Л.А.

Мороз В.В.

Ä Перевірити базу даних майбутніх першокласників

Ä Отримати списки з дитячих садків

Шевчук Л.А.

2

Організація навчально-виховного процесу.

Реалізація ведучих програм

Ä Спланувати проведення:

Ä Шкільних олімпіад

Ä Роботи МАН

Ä Предметних тижнів

Шеповалова О.М

Ä Провести педраду з питань:

1) Роль методичного об’єднання щодо формування професійно-значущих якостей сучасного вчителя.

2) Колективний договір як правовий інструмент поліпшення умов та охорони праці.

Керівники МО

Шеповалова О.М

Ä Провести психологічний тренінг позитивного мислення.

3

Заходи, щодо виконання програми національного виховання

Ä Спланувати роботу гуртків, секцій, оформити стенд

Ä Отримати від класних керівників списки відвідування гуртків у позашкільних закладах

Шеповалова О.М

Керівники гуртків

Ä Спланувати та провести День учителя

Бондарєва Н.М

Ä Організувати оформлення клумб, куточків, територій

Ä Зробити аналіз роботи із неблагополучними сім'ями, працевлаштування дітей групи ризику, дітей-сиріт

Мороз В.В.

Ä Провести єдину класну годину «Моя домашня бібліотека» (презентація)

Кл.керівники

4

Система роботи, щодо реалізації варіативного компоненту

Ä Провести засідання атестаційної комісії, співбесіди з учителями

Шеповалова О.М

Ä Перевірити стан учнівських щоденників

Шеповалова О.М

5

Система внутришкільного контролю та управління:

кадри, фінанси, навчально–матеріальна база

Ä Перевірити стан передплати періодичних видань

Шевчук Л.А.

Ä Вивчити рівень наукової та методичної підготовки молодих учителів і надати їм необхідну педагогічну допомогу (вивчення нормативних документів, ведення шкільної документації)

Шеповалова О.М

Наставники

Ä Перевірити документацію з техніки безпеки кабінетів фізики, хімії, трудового навчання.

Шеповалова О.М

6

Охорона здоров’я, створення умов

для безпеки життєдіяльності учнів

Ä Провести діагностику емоційного стану дітей 1, 5,10 кл. щодо адаптації

Адміністрація

Ä Забезпечити психологічну допомогу дітям та педагогам, якщо є така потреба

Мороз В.В.

Ä Організувати контроль щодо виконання наказу про дорожній рух

Адміністрація

з/п

Місяць / Зміст роботи

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Організаційні заходи,

щодо забезпечення конституційного права громадян на освіту

ЛИСТОПАД

Ä Скласти банк даних на учнів, що претендують на отримання медалей. Оновити банк обдарованих учнів.

Кл.керівники

Шеповалова О.М

Ä Проконтролювати відвідування занять учнями

Шеповалова О.М

Мороз В.В.

Ä Провести рейд сімей контрольних категорій

Адміністрація

Ä Провести нараду при директорі «Моніторинг медичного огляду учнів»

Ситник Л.М

2

Організація навчально-виховного процесу.

Реалізація ведучих програм

Ä Розглянути план створення відеотеки відкритих уроків, позакласних заходів.

Шеповалова О.М

Ä Завершити передплату періодичних видань, предметних журналів

Шевчук Л.А.

3

Заходи, щодо виконання програми національного виховання

Ä Провести єдину виховну годину «Батьки та діти – естафета поколінь»

Кл.керівники

4

Система роботи, щодо реалізації варіативного компоненту

Ä Провести контроль за викладанням математики, біології,хімії

Шеповалова О.М

Ä Провести опитування учнів з метою профорієнтації

Класний керівник 9 класу

5

Система внутришкільного контролю та управління:

кадри, фінанси, навчально–матеріальна база

Ä Перевірити організацію навчально-виховного процесу в ДНЗ

Шеповалова О.М

Ä Перевірити сторінки класного керівника 5-11-х класів у класних журналах

6

Охорона здоров’я, створення умов

для безпеки життєдіяльності учнів

Ä Провести нараду при директорі з питання «Стан сімейного виховання дітей контрольних категорій»

Ä Провести бесіди «Культура харчування»

Шеповалова О.М

Класні керівники


з/п

Місяць / Зміст роботи

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Організаційні заходи,

щодо забезпечення конституційного права громадян на освіту

ГРУДЕНЬ

Ä Провести опитування учнів 9класів про продовження навчання

Класний керівник 9 класу

Ä Розпочати підготовку до ДПА оформлення куточків

Вчителі - предметники

2

Організація навчально-виховного процесу.

Реалізація ведучих програм

Ä Провести педагогічну раду:

1. Виховання людини – патріота як пріоритетна складова процесу соціалізації особистості.

2. Удосконалення роботи вчителів поч. класів, спрямованої на розвиток мовленнєвих компетенцій учнів.

Шеповалова О.М

3

Заходи, щодо виконання програми національного виховання

Ä Провести конкурс 1-4 кл. «Дружковчонок»

МО поч..кл

Вчителі початкових класів

Ä Провести конкурс поробок «Макет моєї школи»

Кл.керівники

Ä Підготувати та провести Новорічні та Різдвяні свята. Організувати благодійні заходи до дня Св..Миколая.

Бондарєва Н.М

4

Система роботи, щодо реалізації варіативного компоненту

Ä Вивчити готовність учнів 9 класу до ДПА, організувати індивідуальні співбесіди

Шеповалова О.М

Класний керівник 9 класу

5

Система внутришкільного контролю та управління:

кадри, фінанси, навчально–матеріальна база

Ä Провести перевірку класних журналів із метою виконання програм контролю за об’єктивністю виставлення оцінок

Шеповалова О.М

Ä Провести семестрові контрольні роботи

Шеповалова О.М

Вчителі - предметники

6

Охорона здоров’я, створення умов

для безпеки життєдіяльності учнів

Ä Заслухати на нараді медичну сестру з питання профілактики захворювань учнів

Медична сестра

Ä Проаналізувати з ПК стан виконання колективного договору

Шевчук Л.А.


з/п

Місяць / Зміст роботи

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Організаційні заходи,

щодо забезпечення конституційного права громадян на освіту

СІЧЕНЬ

Ä Підвести підсумки охоплення учнів навчанням. Скласти попередні списки 1-х, 10-х класів

Шевчук Л.А.

Ä Провести контроль за організацією НВП

Шеповалова О.М

2

Організація навчально-виховного процесу.

Реалізація ведучих програм

Ä Затвердити плани на ІІ семестр

· календарно- тематичні

· виховної роботи

· факультативів

· дообладнання кабінетів

· роботи метод. об’єднань, гуртків

· педагога-організатора

· бібліотекаря

Шеповалова О.М

3

Заходи, щодо виконання програми національного виховання

Ä Провести святкову коляду. Організувати благодійні заходи

Бондарєва Н.М.

Ä Організувати перевірку відвідування батьківських зборів та індивідуальної роботи з батьками

Шеповалова О.М

Ä Нарада при директорі з питання «Стан сімейного виховання дітей контрольних категорій»

Ä Провести усні журнали «Шануймо ветеранів пед.праці»

Шеповалова О.М

Класні керівники

4

Система роботи, щодо реалізації варіативного компоненту

Ä Проаналізувати участь учнів у роботі МАН

Адміністрація

Ä Обновити та оформити портфоліо обдарованих учнів.

Класні керівники

5

Система внутришкільного контролю та управління:

кадри, фінанси, навчально–матеріальна база

Ä Заслухати на нараді вчителів – предметників, які поставили за І семестр одну «6», «9»

(про стан індивідуальної роботи з учнями)

6

Охорона здоров’я, створення умов

для безпеки життєдіяльності учнів

Ä Підвести підсумки за І семестр:

· з організації харчування

· стану правопорушень та їх профілактики

· збереження підручників

· збереження стану кабінетів

Рада школи

Ä Обговорити, скласти, погодити з ПК попередній графік відпусток та розстановку кадрів

Шевчук Л.А.

Бойко В.А.

з/п

Місяць / Зміст роботи

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Організаційні заходи,

щодо забезпечення конституційного права громадян на освіту

ЛЮТИЙ

Ä Провести відкрите засідання профілактичної комісії з питання профілактики правопорушень та попередження насилля.

Мороз В.В.

2

Організація навчально-виховного процесу.

Реалізація ведучих програм

Ä Провести педагогічну раду:

1. Реалізація виховної мети на уроках та в позаурочній діяльності вчителями укр.мови та літератури.

2. Презентація власної педагогічної системи вчителів, що атестуються

МО вчителів української мови та літ-ри

Шеповалова О.М

3

Заходи, щодо виконання програми національного виховання

Ä Провести єдину виховну годину «Професії наших випускників»

Кл.керівники

4

Система роботи, щодо реалізації варіативного компоненту

Ä Вивчити якість викладання факультативів, гуртків

Адміністрація

5

Система внутришкільного контролю та управління:

кадри, фінанси, навчально–матеріальна база

Ä Підготувати фестиваль творчості вчителів, що атестуються

Ä Підготувати творче портфоліо вчителів, що атестуються

Керівники МО

Шеповалова О.М

6

Охорона здоров’я, створення умов

для безпеки життєдіяльності учнів

Ä Доповісти на нараді про стан профілактичної роботи класних керівників з COVID-19 та травматизму; зробити порівняльний моніторинг

Мороз В.В.


з/п

Місяць / Зміст роботи

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Організаційні заходи,

щодо забезпечення конституційного права громадян на освіту

БЕРЕЗЕНЬ

Ä Розпочати підготовчі заняття майбутніх першокласників

Учителі

початкових класів

Ä Видати наказ про підготовку до ДПА, оформити куточки

Шеповалова О.М

Вчителі - предметники

2

Організація навчально-виховного процесу.

Реалізація ведучих програм

Ä Провести творчий звіт учителя музики в роботі з обдарованими учнями

Шеремет М.В

3

Заходи, щодо виконання програми національного виховання

Ä Провести конкурс портфоліо обдарованих учнів

Класні керівники

Ä Організувати та провести свята до Масляного тижня. Організувати та провести благодійні акції

Класні керівники

Бондарева Н.М

Ä Провести відкриті виховні години «Династія в нашому класі»

Кл.керівники

4

Система роботи, щодо реалізації варіативного компоненту

Ä Організувати роботу щодо наступності викладання у 5 кл.

Бойко В.А

5

Система внутришкільного контролю та управління:

кадри, фінанси, навчально–матеріальна база

Ä Провести контроль щодо

- відвідування гуртків

Шеповалова О.М

6

Охорона здоров’я, створення умов

для безпеки життєдіяльності учнів

Ä заслухати на нараді звіт про стан попередження шкідливих звичок (куріння, вживання пива, ігроманії)

Класні керівники
Шеповалова О.М


з/п

Місяць / Зміст роботи

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Організаційні заходи,

щодо забезпечення конституційного права громадян на освіту

КВІТЕНЬ

Ä Підвести підсумки набору до 1,10 кл. провести батьківські збори

Шевчук Л.А.

2

Організація навчально-виховного процесу.

Реалізація ведучих програм

Ä Провести педагогічну раду:

1. Формування у школярів свідомої мотивації до здорового способу життя учителями фіз.виховання

2. Майстер-клас як засіб розвитку професійної компетенції педагога (панорама майстер-класів)

Шеповалова О.М

Криволап В.Г

Вчителі- предметники

Ä Підготувати газету «Мій клас – моя гордість»

Класні керівники

3

Заходи, щодо виконання програми національного виховання

Ä Провести День Довкілля

Бондарєва Н.М

Ä Провести єдину виховну годину «Бережіть і творіть красу земну» (до Всесвітнього дня довкілля)

Кл.керівники

4

Система роботи, щодо реалізації варіативного компоненту

Ä Провести контроль 4,9,щодо організації повторення, підготовки до ДПА

Шеповалова О.М

5

Система внутришкільного контролю та управління:

кадри, фінанси, навчально–матеріальна база

Ä Підвести підсумки проходження курсової перепідготовки

Шевчук Л.А.

6

Охорона здоров’я, створення умов

для безпеки життєдіяльності учнів

Ä Спланувати роботу щодо літніх ремонтів

Шевчук Л.А.

Слабковська Г.М.

Ä Розпочати підготовку літнього оздоровлення учнів

Адміністрація

Ä Провести День цивільної оборони

Адміністрація

Класні керівники

Бондарєва Н.М


з/п

Місяць / Зміст роботи

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Організаційні заходи,

щодо забезпечення конституційного права громадян на освіту

ТРАВЕНЬ

Ä Організувати підготовку до ДПА.

Підготувати документацію, довести інформацію до відома батьків

Адмінітсрація

Ä Підготувати та провести підсумкові контрольні роботи

Вчителі – предметними

Шеповалова О.М

Ä Проаналізувати досягнення вчителів за навчальний рік

Шеповалова О.М

2

Організація навчально-виховного процесу.

Реалізація ведучих програм

Ä Провести педагогічну раду щодо результатів закінчення ІІ семестру та навчального року

Адміністрація

Ä Провести підсумкове засідання МО. Зробити аналіз роботи за навчальний рік

Керівники МО

3

Заходи, щодо виконання програми національного виховання

Ä Провести акції «Збережімо пам'ять про подвиг» до дня Перемоги

Бондарєва Н.М

Класні керівники

Ä Зібрати інформацію щодо літнього відпочинку учнів контрольних категорій

Шеповалова О.М

Ä Закінчити оновлення експозиції шкільного музею

Шеремет О.П

Ä Підготувати та провести свято Останнього дзвоника

Бондарєва Н.М

4

Система роботи, щодо реалізації варіативного компоненту

Ä Зробити вибір допрофіля, профіля навчання 8-10 кл., скласти навчальний план, ознайомити учнів та батьків

Шеповалова О.М

5

Система внутришкільного контролю та управління:

кадри, фінанси, навчально–матеріальна база

Ä Перевірити рівень навчальних досягнень учнів, які претендують свідоцтво з відзнакою

Шеповалова О.М

6

Охорона здоров’я, створення умов

для безпеки життєдіяльності учнів

Ä Підготувати умови щодо літнього відпочинку учнів у шкільних таборах

Начальники таборів

Ä Підготувати план ремонту класів та шкільних приміщень

Кл.керівники


з/п

Місяць / Зміст роботи

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Організаційні заходи,

щодо забезпечення конституційного права громадян на освіту

Червень-липень

Ä Отримати особові справи учнів від класних керівників

Шеповалова О.М

Ä Перевірити класні журнали, журнали гуртків, факультативів

Ä Скласти мережу на наступний рік

Шевчук Л.А.

Ä Скласти списки 1, 10-х кл., оформити документи

Ä Перевірити наявність необхідних підручників у бібліотеці

Горбач Н.І

2

Організація навчально-виховного процесу.

Реалізація ведучих програм

Ä Провести аналіз ДПА, зробити звіт

Шеповалова О.М

Ä Отримати аналіз роботи МО та плани на наступний рік

Керівники МО

3

Заходи, щодо виконання програми національного виховання

Ä Провести випускний для 9 класу

Класний керівник 9 класу

Ä Організувати роботу шкільних таборів

Начальники таборів

4

Система роботи, щодо реалізації варіативного компоненту

Ä Ознайомити вчителів із навантаженням

Шевчук Л.А.

Ä Скласти річний план роботи на наступний навчальний рік

Шеповалова О.М

5.

/

6

Система внутришкільного контролю та управління:

кадри, фінанси, навчально–матеріальна база

Охорона здоров’я, створення умов

для безпеки життєдіяльності учнів

Ä Організувати проходження медичного огляду робітників школи

Шевчук Л.А.

Ä Утримувати шкільний двір у порядку згідно з санітарними нормами

Техпрацівники

Завгосп

Кiлькiсть переглядiв: 583